D-Wurf Kinu Hana Ken

Houkou go Fukuoko Sekido x BeniKasumi go Kinu Hana Ken